DAM Cursus Motivatie zelfstudie-uren


Zelfstudie-uren m.b.t. de gegeven colleges


De student wordt geacht met behulp van de tijdens het college gemaakte aantekeningen de presentaties van de hoorcolleges te bestuderen. De kernartikelen dienen eveneens bestudeerd te worden ter verdieping en uitbreiding van de in het college behandelde leerstof.De praktische vaardigheden worden op drie niveau's door de studenten geoefend:
met behulp van de op de website aanwezige films en instructie m.b.t. het uitvoeren van de handgrepen.
in oefen groepjes.
in de praktijk.


Hierbij moet in aanmerking genomen worden dat het niveau van de cursus gericht is op die van toepassing, analyseren en synthetiseren (volgens de taxonomie van Bloom, zie hieronder). Immers, het geleerde dient uiteindelijk te worden toegepast in de dagelijkse praktijk bij het behandelen van de veelal complexe problematiek van patiënten met stoornissen in het bewegingsapparaat. Hierin wisselen analyse van de klachten en symptomen af met de toepassing van de behandeltechnieken. Daarnaast is er in verband met de specifieke (on)mogelijkheden en eventuele comorbiditeit van de patiënten sprake van de noodzaak zelf aangepaste technieken (handgrepen / uitgangshoudingen) te bedenken en klachten en symptomen te relateren aan de (kinematische en functioneel morfologische ) eigenschappen van de betrokken gewrichten (synthetiseren).

Teneinde dit vereiste eindniveau te bereiken is voor ieder gegeven contactuur 0.5-0.75 zelfstudie-uur benodigd (afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de behandelde stof).

Taxonomie van Bloom:

1. Kennis  
2. Begrip  
3. Toepassing Het geleerde (kennis en begrip) in een nieuwe situatie (bij een nieuw probleem) toepassen bijv. Door bijvoorbeeld de juiste regel(s) te kiezen en toe te passen.
4. Analyseren (logisch redeneren, deductief of inductief) Analyse van het geheel: het geheel ontleden in zijn samenstellende elementen / delen. Dit vereist dieper inzicht; niet alleen begrijpen en toepassen, maar ook zichzelf vragen stellen over de inhoud; ,opsporen van hiaten onduidelijkheden; dieperliggende verklaringen of oorzaken opsporen; diagnosticeren.
5. Synthetiseren (creatief denken, het probleem heeft verschillende mogelijke oplossingen) Op een originele en unieke wijze elementen tot een nieuw geheel synthetiseren; creatief denken, tot een nieuwe combinatie komen vanuit de verscheidenheid van gegevens
6. Evalueren  

Zelfstudie-uren m.b.t. Kernartikelen.
Gebruikelijk in het HBO is 1 uur per ca. 5 pagina's (grondig bestuderen) tot 1 uur per ca. 8 pagina's (alleen lezen) te bestuderen stof. Wij gaan uit van ca. 1 uur per 6 pagina's te bestuderen stof. Bij de bepaling van het aantal studiebelastings-uren is tevens rekening gehouden met de taal (Engels of Nederlands) alsmede met de moeilijkheidsgraad. Bij de bepaling van de studiebelasting c.q. zelfstudie-uren is mede gebruik gemaakt van het volgende rapport:
De bepaling van studielast in het hoger onderwijs.
Een inventarisatie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW

ResearchNed september 2013
(download hier het rapport)